Upphovsrättsbiblioteket är öppet efter överenskommelse mån-fre. Vi har stängt 19.6-9.7.2023.

Sökning

Sökoperatorer

Du kan kombinera söktermer med hjälp av Booleska sökoperatorer. Följande operatorer kan användas: AND, +, OR, NOT och -.

Obs! De Booleska sökoperatorerna skrivs med VERSALER.

AND

AND är standardoperatorn för sökningar med flera söktermer, om inga andra operatorer används. När man använder operatorn AND visas de poster som innehåller alla söktermer som använts. Till exempel: du söker poster som innehåller både ”economics” och ”Keynes”:

economics Keynes

eller

economics AND Keynes

+

Med +-tecknet kan man definiera att termen måste finnas i varje sökträff.

Till exempel: du söker poster som måste innehålla söktermen ”economics” och som också kan innehålla söktermen ”Keynes”:

+economics Keynes

OR

Om man använder operatorn OR visas de poster som innehåller en eller flera av de termer som operatorn kombinerar.

Till exempel: du söker poster som innehåller antingen ”economics Keynes” eller bara ”Keynes”:

"economics Keynes" OR Keynes

!-

Operatoren avlägsnar de poster från sökresultaten, vilka innehåller termen efter den.

Exempel: sökes poster med termen "economics" men inte termen "Keynes":

economics !-Keynes

Obs! Denna operator kan inte användas i sökningar med en enda sökterm.

Exempel: följande sökning ger inga resultat:

!-economics

Obs! Om någon av söktermerna börjar med denna operator, fås strecket med i sökningen med ett bakstreck (\):

Exempel: sökningen !-merkki hakuehtona (på finska):

\!-huutomerkki hakuehtona

Obs! NOT-operatorn kan användas på motsvarande sätt som denna operator. NOT-operatorn kan dock ge mera resultat som ändå innehåller söktermen som skulle uteslutas.

Frassökning

Du kan göra en exakt frassökning genom att skriva dina sökord inom citationstecken.

Till exempel: du söker poster som innehåller frasen ”medeltidens historia”, inte t.ex. ”medeltidens kulturhistoria”:

"medeltidens historia"

Man kan också använda frassökning för enskilda söktermer, då visas bara poster som innehåller sökordet exakt så som det är skrivet, och inte t.ex. böjt på olika sätt.

Användning av jokertecken i sökord

Jokertecknen * och ? kan användas för att ersätta tecken som förekommer i ett sökord, så att sökresultatet i större utsträckning omfattar olika eventuella ändelser.

När det gäller finskspråkiga sökord rekommenderas inte användning av jokertecken, eftersom en del av de funktioner som utförs för det givna sökkriteriet då uteblir. Exempel på sådana funktioner är synonymhantering och uppdelning av termer vid bindestrecket.

Finna tar automatiskt hänsyn till sökordets olika böjningsformer och ändelser. Om ditt sökord är ”taulu” så känner sökmotorn även igen ordets böjda former, såsom ”taulut” och ”taulujen”. Användning av jokertecken kan förvilla sökmotorns automatiska sökfunktioner.

Användning av jokertecken

Obs! Jokertecknet får inte användas som sökordets första tecken.

*

*-tecknet ersätter ett eller flera tecken i sökordet. I sökresultaten ingår också den form av sökordet som använts för sökningen.

Sökordet kan trunkeras med asterisk. Till exempel kan orden konkurrens, konkurrent, konkurrensutsättning och konkurrenslagstiftning alla sökas med sökordet:

konkurren*

Asterisk kan också användas inuti ett ord för att ersätta ett eller flera tecken. Exempelvis kan stavningsvarianterna color och colour sökas med sökordet:

colo*r

?

Jokertecknet ? ersätter ett tecken i ett sökord, vilket möjliggör flera ordformer.

Exempelvis kan orden woman och women sökas med samma sökord:

wom?n

Oskarp sökning

Om man gör en oskarp sökning visas också poster som innehåller ord som liknar sökordet.

Du kan göra en oskarp sökning genom att lägga till tecknet ~ i slutet av ett ord.

Till exempel: oskarp sökning med sökordet ”roam”:

roam~

Den här sökningen hittar poster som innehåller t.ex. orden ”foam” och ”roams”. Man kan ställa in hur lika sökordet träffarna ska vara med en parameter mellan 0 och 1. Ju närmare 1 den här parametern är, desto mer lika måste träffarna vara sökordet.

roam~0.8

Standardparametern är 0,5 om man inte anger ett annat värde.

Avståndssökning

Genom att göra en avståndssökning får man träffar där sökorden är nära varandra, men inte nödvändigtvis intill varandra.

Du kan göra en avståndssökning genom att lägga till tecknet ~ och ett avståndsvärde efter en sökfras med flera sökord.

Till exempel: du söker på orden ”economics” och ”keynes” och vill att de ska förekomma på högst 10 ords avstånd från varandra:

"economics Keynes"~10

Intervallsökning

För att söka inom intervallet mellan två värden kan man använda klammerparenteser { } eller hakparenteser [ ]. Om man använder klammerparenteserna görs sökningen mellan värdena, värdena inom klammerparenteserna utesluts. Om man använder hakparenteser inkluderas värdena inom parentes i sökningen.

Till exempel: om du söker en term som börjar på bokstaven B eller C kan du söka på:

{A TO D}

Till exempel: om du söker ett värde mellan 2002 och 2003 kan du söka på:

[2002 TO 2003]

Obs! Operatorn TO ska skrivas med VERSALER.

Att vikta sökord

Tecknet ^ ger mer vikt åt sökordet. Till exempel: i sökningen är sökordet ”Keynes” viktat:

economics Keynes^5